KOMENTÁŘE

Města a obce motivují k třídění odpadu

Nová odpadová legislativa stanovuje závazné cíle na množství tříděného odpadu. Zároveň povoluje že energetické využití pouze pro max. 25 % odpadu. A citelně zvyšuje poplatky za skládkování. Na to reagují města a obce změnami v odpadovém hospodářství. Přinášíme vám anketu s vybranými primátory a starosty. Těch jsme se zeptali, jak na uvedené změny reagují.

Markéta Vaňková, primátorka Brna

Brno v roce 2021 zahájilo plošný sběr biologických odpadů rostlinného původu a na území města rozmístilo na veřejně přístupná místa 1 tisíc speciálních sběrných nádob o objemu 240 litrů. Tímto chceme dosáhnout zvýšení objemu tříděného odpadu. V další fázi sběru odpadů tohoto typu se předpokládá postupné rozmisťování sběrných nádob do nemovitostí, u kterých mají lidé zahrady a u nichž tak vzniká další biologický odpad. To jsme již vyzkoušeli v rámci pilotního projektu v Masarykově čtvrti v Brně.

Připravuje se i rozšíření sběru ostatních tříděných odpadů, konkrétně  papíru a plastů. V oblastech, kde z prostorových důvodů nelze umisťovat sběrné nádoby na veřejná prostranství, bude možné na základě požadavku vlastníka domu umístit tyto nádoby do nemovitosti.

Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora Ostravy

Ostrava dlouhodobě pracuje na rozvoji svého městského systému odpadového hospodářství, aby naplnila stanovené cíle k zvyšování podílu využitelných složek odpadů. Postupným rozšiřováním sítě nádob na tříděný odpad, zejména na papír, plast a sklo každoročně vzrůstá objem těchto odpadů a po dotřídění i předaných k dalšímu využití. Za posledních 10 let se nám podařilo navýšit objem sebraného papíru o 45 %, plastu o 43 % a skla o 23 %. A v tomto trendu chceme pokračovat i nadále. Ještě stále zde máme určité rezervy, které v příštích letech využijeme.

Ani toto však nebude pro naplnění stanovených cílů novou legislativou stačit. Třídění odpadů do samostatných nádob totiž postupně narazí na své limity, a to jak prostorové, tedy že nebude nádoby již kam dávat, nebo na ochotu lidí odpady více třídit. V ulicích měst nemáme jen nádoby na papír, plast a sklo, ale postupně k nim přibyly i kontejnery na drobné elektro z domácností a použitý textil. A v roce 2020 jsme do města rozmístili i více než 300 nádob na použitý potravinářský olej a tuk.

Možností, jak splnit stanovené cíle zvýšení objemu využitelných odpadů a zároveň zásadně snížit objem odpadů ukládaných na skládku tak, aby na skládce již nejpozději od roku 2030 nebyl ukládán žádný využitelný odpad, je vyřešit nakládání se směsným komunálním odpadem. I v něm se totiž nachází značná část odpadu, který se dá po vytřídění a jeho úpravě ještě dále využít.  K získání těchto využitelných odpadů je však nutné tento odpad vytřídit. Řešením je vybudování moderní třídicí linky, na které bude směsný komunální odpad roztříděn na jednotlivé využitelné složky, tedy papír, plast, sklo, kovové obaly, textil, zeleň a spalitelné složky, které budou následně upraveny pro další využití ve zpracovatelském průmyslu, zeleň na kompostárně a spalitelné odpady budou zpracovány na tuhé alternativní palivo (takzvané TAP), které poslouží jako náhrada za uhlí v cementárnách, případně jako palivo v moderních kotlech v energetice. Na skládku tedy přijdou jen odpady, které již nemají další využití jako například popeloviny, smetky apod.

Jsme přesvědčeni, že tato opatření společně s osvětou nám zajistí splnění závazných cílů v odpadovém hospodářství, které před nás postavila nová odpadová legislativa.

Karolína Koubová, primátorka Jihlavy

Jihlava doposud odpad energeticky nevyužívala. Se zavedením nového systému poplatků však část odpadu (objemný odpad ze sběrných dvorů) od letošního roku začneme likvidovat v zařízení na energetické využití odpadu. Toto množství však bude vždy nižší než 25 % (cca 10 %).

Protože naše město má vytvořený velmi dobrý a funkční systém třídění spočívající ve více než 300 sběrných hnízdech, třech sběrných dvorech a systému door to door v historickém centru města, máme vytvořené velmi dobré podmínky pro třídění, které se odrážejí i ve vysokém procentu třídění odpadu. Tento systém se snažíme pořád zlepšovat a efektivitu svozu regulovat pomocí vývozu dle čárových kódů. Motivace obyvatel ke třídění a správnému nakládání s odpady je podporována i již roky fungujícím motivačním programem.  Efektivita využití tříděného odpadu je pak ještě zvýšena tím, že město má třídící linku odpadu, která umožňuje vytřídění a tím lepší obchodovatelnost jednotlivých komodit.

Vzhledem k nestabilitě trhu s druhotnými surovinami a nedostatku zpracovatelských kapacit v ČR však za nejdůležitější považujeme to, aby se množství odpadu snižovalo, což je v naší konzumní společnosti opravdu vysoký cíl. Město tedy zacílilo své aktivity kromě zdokonalování systému třídění hlavně na předcházení vzniku odpadu a dodržování zásad cirkulární ekonomiky. A protože vše s odpadem související je založeno na informovanosti a chování lidí, máme stránky, které všechny výše uvedené aktivity podporují. Vše potřebné lidé najdou na webu jihlava.cz/odpady  či jihlava.cz/bezodpadu. Jsme si však vědomi toho, že je to proces, který nikdy nekončí. Tedy i naše kroky v odpadovém hospodářství musí vždy reflektovat aktuální stav a současně musí být ekonomicky udržitelné, pro lidi akceptovatelné a ekologicky nejvhodnější.

Leonard Varga, náměstek primátora Frýdku-Místku

V souvislosti s novými zákonnými povinnostmi je jednoznačné, že náklady na odpadové hospodářství budou narůstat. Zvýšení těchto nákladů bude mít dopad na rozpočet města. Vzhledem k tomu, že statutární město Frýdek-Místek již není příjemcem veškerých poplatků za uložení odpadů na skládku, neboť se skládka nachází i v katastru obce Bruzovice, náklady na zajištění systému odpadového hospodářství rostou. Město náklady na provoz systému nakládání s komunálními odpady sice dlouhodobě dotuje, nicméně koncem loňského roku přistoupilo ke zvýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, což se projevilo v rozpočtu každé domácnosti tím, že došlo k navýšení poplatku za komunální odpad již od roku 2021.

Návrh zákona obcím nabízí slevu ze skládkovacího poplatku, která bude přiznána v případě docílení určitého procentního podílu třídění využitelných odpadů. Třídící sleva obcím umožní skládkovat zbylý odpad po třídění za nižší cenu. Pokud si položíme otázku, co může každý poplatník udělat, aby došlo k minimalizaci nákladů na systém nakládání s odpady, odpověď není jednoduchá. Neznamená to jen důsledné třídění odpadů, ale především snížení jejich celkové produkce.

Mým velkým tématem na letošní rok bude postupná aplikace motivačního a evidenčního systému pro nakládání s odpadem. Předcházet vzniku odpadů chce město pomocí osvětové kampaně, tak i úlevou z poplatku pro občany zapojené do tohoto motivačního a spravedlivějšího systému.  Budeme se inspirovat příklady dobré praxe z okolních měst v ČR i v Evropě. Po nedávné změně ve vedení radnice stojíme ve Frýdku-Místku teprve na začátku.

Tomáš Hájek, starosta Ostrovačic (okr. Brno – venkov)

V Ostrovačicích již několik let činíme kroky, abychom zvýšili podíl vytříděného odpadu. Od roku 2014 v Ostrovačicích třídíme BIO odpad do samostatných nádob, občané se do tohoto systému postupně zapojovali a aktuálně má doma BIO popelnici již 80 % domácnostní.

V roce 2017 jsme ve spolupráci se svozovou společností KTS Ekologie zavedli tzv. pytlový svoz tříděných odpadů – zájemci z řad občanů mají k dispozici modré a žluté pytle na tříděné odpady, které přímo od jednotlivých domů jednou za 4 týdny sváží zaměstnanci městyse. Všem domácnostem jsme rovněž ve spolupráci se společností EKO-KOM rozdali tašky na tříděný odpad. Samozřejmě nadále v obci existují sběrná hnízda s kontejnery na tříděné odpady, kde mohou uložit i další odpad, tj. sklo a plechovky s drobným kovovým odpadem.

Velkou novinku plánujeme v rámci spolupráce obcí v Mikroregionu Kahan pro rok 2021. Podařilo se nám získat dotace a přibližně od poloviny roku budou mít všechny domácnosti v Ostrovačicích možnost zapojit se do tzv. systému door to door – každá domácnost bude mít k dispozici modré a žluté popelnice o objemu 240 l na tříděné odpady. Svoz těchto popelnic bude provádět svozová firma v intervalu jednou za tři týdny. Současně se zavedením svozu těchto popelnic na tříděný odpad budeme upravovat i frekvenci svozu komunálního odpadu. Ten je v současné době celoročně svážen každých 14 dnů, nově to bude pravděpodobně každé tři týdny a je možné, že časem i tuto frekvenci ještě upravíme na čtyři týdny. Snížením frekvence svozu máme v úmyslu motivovat občany k většímu třídění.

V současné době nemotivujeme občany k třídění formou případného snížení poplatku, protože náklady na odpadové hospodářství jsou velmi vysoké a vybíraný poplatek zdaleka nepokryje veškeré náklady. Naší snahou je přirozeně a nenásilně přesvědčit obyvatele, že třídit odpad je třeba a čím více domácností bude třídit, tím pak může být cena zajímavější pro všechny.

Jsem přesvědčen, že zjednodušení systému třídění odpadů tím, že občané nebudou muset s odpady nikam chodit (tedy kromě skla či kovu), ale odpad budou moci třídit přímo v domácnosti a od domu jim bude v pravidelných intervalech odvážen, přispěje k dalšímu nárustu množství tříděných odpadů a snižování množství komunálního odpadu v „černých“ popelnicích.

Autor: Ladislav Koubek