AktuálněMĚSTANezařazené

Nová odpadová legislativa: Nejčastější otázky a odpovědi

Přinesou nové odpadové předpisy žádoucí posun směrem k recyklaci a dalším pokročilým metodám nakládání s odpady? Omezí se konečně skládkování, které vyspělá Evropa považuje až za poslední možnost, jak s odpadem naložit? Co konkrétně přináší nové předpisy původcům a zpracovatelům odpadů?    

Společnost SUEZ CZ jako člen ČAObH usiluje dlouhodobě o rozvoj oběhového hospodářství, důraz klade na materiálové využití odpadů a recyklaci. Od počátku svého působení v České republice investuje do pokročilých technologií zpracování odpadu a jeho maximální využití. Od prosince loňského roku uspořádala několik žádaných webinářů s výkladem odpadových předpisů, které byly přijaty s velmi rychlou účinností již od 1. ledna 2021. Jaké dotazy nejčastěji padaly?

Jak dlouho budeme moci provozovat sběrné dvory na základě stávajících souhlasů? Budeme tedy dodržovat platné provozní řády nebo novou legislativu?

Sběrné dvory lze provozovat dle stávajícího krajem schváleného provozního řádu podle předchozích právní úpravy až do konce jeho platnosti, nejdéle však po dobu 2 let od účinnosti nového zákona o odpadech.

Jaký poplatek za uložení komunálního odpadu na skládku budou platit obce v roce 2021?

Obec musí požádat příslušnou skládku o uplatnění slevy na poplatku dle §157 zákona 541/2020 Sb, kde uvede rozhodné údaje pro uplatnění slevy. Bude hradit dílčí základ poplatku za ukládání odpadů na skládku ve výši 500 Kč do naplnění množství určeného výpočtem pomocí koeficientu, který je pro 2021 ve výši 0,2. To znamená za množství odpadů, stanovené násobkem koeficientu 0,2 a počtu obyvatel k 1. 1. 2020.

Pro které odděleně soustřeďované složky odpadu musí obec určit místa sběru?

Obec je povinna zajistit oddělené soustřeďování minimálně: plastů, papíru, skla, kovů, biologicky rozložitelných odpadů a jedlých olejů a tuků. V případě nebezpečných odpadů platí organizovaný sběr minimálně dvakrát ročně, nebo prostřednictvím sběrného dvora. Od ledna 2025 bude povinnost odděleně soustřeďovat i textil.

Budou dostatečné kapacity k využití odděleně soustřeďovaných odpadů, například plastů?

Bohužel jsme v situaci, kdy požadavkům dlouho očekávaného odpadového zákona zcela neodpovídá situace na reálném trhu s druhotnými surovinami. Není vybudována dostatečná kapacita pro recyklaci a zpracování nerecyklovatelných výstupů z třídících linek, ale především je obtížný odbyt. Pociťujeme nedostatečnou podporu odbytu recyklátu a recyklovaných výrobků, která by spolu s tlakem na využívání odpadů měla logicky přicházet. Vycházíme z vlastní zkušenosti recyklace plastů. V našich technologiích recyklujeme především LDPE a HDPE s velmi kvalitním výstupním produktem, který se dá srovnat s kvalitou primárního materiálu z přírodní suroviny. Přesto je velmi obtížné recyklát na trhu uplatnit, výrobci plastů a plastových výrobků nejsou dostatečně motivováni, aby recykláty využívali.

Jak je to s evidencí a hlášením v roce 2021 a 2022? Povede se průběžná evidence odpadů a hlášení za rok 2021 podobně jako za rok 2020 ještě podle stávajících pravidel?

Pro hlášení za rok 2021 budou platit dva nové parametry, a to že bude muset být podáno v prodlouženém termínu do 28. února 2022 a také se mění limit pro nebezpečné odpady, při kterém vzniká původci ohlašovací povinnost ze 100 kg na 600 kg. Obsahové náležitosti i formulář zůstávají nezměněny. Hlášení za rok 2022 bude řešené v plném rozsahu podle nových prováděcích předpisů a bude podrobnější. Hlášení za rok 2020 se podává ve stejném termínu jako v předchozím období, tedy do 15. 2. 2021 podle zákona 185/2001 Sb. a příslušných prováděcích předpisů.

Jak se promítne změna zákona do cen za svoz, zpracování a odstranění odpadů?

Ceny v odpadovém hospodářství jsou dlouhodobě na spodní hranici reálných nákladů, což je způsobeno hlavně tím, že velké množství odpadů stále končí na řízených skládkách. Ať už jde o ceny pro průmyslový či komunální segment a potažmo i poplatky, které platíme každý jako občan. Téma je tradičně přehlížené jako politicky citlivé, obce a města zpravidla z obecního rozpočtu dotují odpadové hospodářství nemalými částkami. V době enormní spotřeby je však třeba přijmout odpovědnost a adekvátní náklady toho, že zatěžujeme životní prostředí odpady. K tomu přistupují další aspekty, jako jsou náklady na lidskou práci, byť se snažíme jít cestou automatizace a digitalizace. Nelze tedy očekávat, že ceny v odpadovém hospodářství zůstanou na stejné úrovni. Ceny za tyto služby musí nutně vzrůst, pokud chceme dostát evropským cílům využívání a recyklace, které již jsou součástí nového zákona o odpadech.

www.suez.cz