Nezařazené

Přehled novinek pro rok 2024: Jak se změní mzdy, povinné odvody či zahraniční stravné

Nadcházející rok 2024 přinese v oblasti mezd řadu novinek. Minimální mzda se zvyšuje o 1 600 korun na 18 900 korun. Mění se také základní výměra pro důchody, která bude v roce 2024 činit 4 400 korun. Zatímco redukční hranice pro nemocenské pojištění se rovněž zvyšují, rozhodný příjem zůstal ve výši 4 000 korun. Pojistné na nemocenské pojištění je nově povinné i pro zaměstnance. Přinášíme přehled všech změn.

Minimální mzda se zvyšuje na 18 900 korun

Nařízením vlády dochází k 1. lednu 2024ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 17 300 Kč na 18 900 Kč za měsíc. Hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje z 103,80 Kč na 112,50 Kč při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Zaručená mzda se od 1.1.2024 zvýší u prací zařazených do kategorie 1-3 a 8, pro ostatní skupiny prací zůstane výše zaručené mzdy v roce 2024 stejná jako v roce 2023.

Tabulka: Porovnání zaručené mzdy

Skupina pracírok 2024rok 2023
Zaručená mzda hodinováZaručená mzda měsíčníZaručená mzda hodinováZaručená mzda měsíční
1112,50 Kč18 900 Kč103,80 Kč17 300 Kč
2116,10 Kč19 500 Kč106,50 Kč17 900 Kč
3126,80 Kč21 300 Kč117,50 Kč19 700 Kč
4129,80 Kč21 800 Kč129,80 Kč21 800 Kč
5143,30 Kč24 100 Kč143,30 Kč24 100 Kč
6158,20 Kč26 600 Kč158,20 Kč26 600 Kč
7174,70 Kč29 400 Kč174,70 Kč29 400 Kč
8225,00 Kč37 800 Kč207,60 Kč34 600 Kč

Zdroj: Mazars

Zvyšuje se základní výměra důchodů o 360 korun měsíčně

Nařízením vlády č. 286/2023 Sb. se mění výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu – pro rok 2024 činí 4 400 Kč. Základní výměra důchodu tak byla oproti roku 2023 zvýšena o 360 Kč měsíčně, a to u všech důchodů přiznaných před 1. lednem 2024.

Výchovné zůstává v roce 2024 ve výši 500 Kč za každé vychované dítě,“ doplnila Martina Farářová, manažerka oddělení HR & Payroll Services společnosti Mazars.

U nemocenského pojištění se mění redukční hranice

MPSV vyhlásilo ve Sdělení ze dne 10.10.2023 výši redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu (DVZ) platných od 1.1.2024 pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění.

Tabulka: Redukční hranice u nemocenského pojištění v roce 2024

Rok 20242023
Redukční hranice v nemocenském pojištěníI.1 466 Kč1 345 Kč
II.2 199 Kč2 017 Kč
III.4 397 Kč4 033 Kč
Redukční hranice pro náhradu mzdy při DPNI.256,55 Kč235,38 Kč
II.384,83 Kč352,98 Kč
III.769,48 Kč705,78 Kč

Zdroj: Mazars

Příjem rozhodný pro vznik účasti na nemocenském pojištění je v roce 2024 ve výši 4 000 Kč, tedy stejný jako v roce 2023,“ dodáváMartina Farářová, manažerka oddělení HR & Payroll Services společnosti Mazars.

Pojistné na nemocenské pojištění budou platit nově i zaměstnanci

S účinností od 1. ledna 2024 dochází k zavedení povinnosti platit pojistné na nemocenské pojištění také pro zaměstnance, kteří byli dosud jen poplatníky pojistného na důchodové pojištění,“ upozornila Martina Farářová z Mazars. Celková sazba pojistného u zaměstnanců od 1. 1. 2024 činí 7,1 %.

Tabulka: Odvody sociálního pojištění

Odvod sociálního pojištění z vyměřovacího základurok 2024rok 2023
FirmaZaměstnanecFirmaZaměstnanec
Nemocenské pojištění2,1 %0,6 %2,1 %0 %
Důchodové pojištění21,5 %6,5 %21,5 %6,5 %
Příspěvek na st.politiku zam.1,2 %0 %1,2 %0 %
Celkem24,8 %7,1 %24,8 %6,5 %

Zdroj: Mazars

Maximální vyměřovací základ pro soc. pojištění se zvýšil na 2 110 416 korun

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení v roce 2024 činí 2 110 416 Kč. Jeho výše je stanovena jako 48násobek průměrné mzdy, která pro účely pojistného v roce 2024 činí 43 967 Kč (43 967 x 48 = 2 110 416 Kč).

U zdravotního pojištění se zvyšuje minimální výše měsíčního pojistného na 2 552 Kč

Minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění v roce 2024 činí 18 900 Kč za měsíc, minimální výše měsíčního pojistného činí 2 552 Kč (18 900 x 13,5 % = 2 552 Kč). Minimální výše pojistného na zdravotní pojištění u OSVČ hlavní činí 2 968 Kč.

Ruší se sleva na studenta a školkovné

Od 1.1.2024 dochází v souvislosti s přijetím konsolidačního balíčku ke zrušení některých daňových slev u fyzických osob. Jedná se o slevu na studenta a o slevu za umístění dítěte, tzv. školkovné. „Školkovné bude možné uplatnit naposledy v žádosti o roční zúčtování daní nebo v daňovém přiznání za rok 2023,“ upozorňuje Martina Farářová, manažerka oddělení HR & Payroll Services společnosti Mazars. Sleva na poplatníka i daňové zvýhodnění na děti zůstávají v roce 2024 beze změny.

Snižuje se limit pro odvod 23 % zálohy na daň daně z příjmů FO

Od 1.1.2024 dochází ke změně limitu příjmů, od kterého zaměstnanec odvádí 23% daň z 4násobku průměrné mzdy na 3násobek průměrné mzdy. V roce 2024 se bude odvádět 23% daň z příjmů nad 131 901 Kč (v roce 2023 byl tento limit 161 296 Kč).

Povinnost podat daňové přiznání má nové limity

S účinností od 1.1.2023 se změnila výše limitů zdanitelných příjmů rozhodných pro povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Nové limity jsou platné pro daňové přiznání za rok 2023.

 • limit se zvyšuje na 50 000 Kč (doposud byl tento limit nastaven na 15 000 Kč)
 • zvyšuje se limit pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti, kteří mají další příjmy podle § 7 až § 10 ZDP přesahující 20 000 Kč (doposud byl tento limit 6 000 Kč).

Zvyšuje se limit pro osvobození důchodů od daně

Pravidelně vyplácené důchody jsou osvobozené od daně z příjmů, jestliže roční částka nepřesáhne 36násobek minimální mzdy. V roce 2023 byl limit 622 800 Kč, pro rok 2024 platí hranice 680 400 Kč.

Cestovní náhrady – stravné zůstává beze změn

Základní pravidla pro poskytování cestovních náhrad zůstávají stejná. Nadále na ně mají ze zákona nárok zaměstnanci v pracovním poměru, za určitých podmínek také zaměstnanci vykonávající činnost podle dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, případně jednatelé a členové statutárních orgánů.

Sazby tuzemského stravného, sazby základní náhrady za 1 km jízdy a ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 zákoníku práce jsou pro rok 2024 stanoveny vyhláškou MPSV č. 398/2023 Sb. Tyto sazby stanoví MPSV na základě zmocňovacího ustanovení (§ 189 zákoníku práce). Tuzemské stravné pro rok 2024 je následující:

 • 5 až 12 hod … 140 až 166 Kč
 • 12 až 18 hod … 212 až 256 Kč
 • více než 18 hod … 333 až 398 Kč

Výše stravného v roce 2024 ovlivňuje i stravování zaměstnanců – maximální částka peněžního stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně, činí 116,20 Kč.

Základní náhrada za 1km jízdy

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily v roce 2024 činí 5,60 Kč/km.

Ceny pohonných hmot pro rok 2024 podle § 158 odst. 3, věta třetí zákoníku práce:

 • benzín 95 oktanů … 38,20 Kč/l
 • benzín 98 oktanů … 42,60 Kč/l
 • motorová nafta … 38,70 Kč/l
 • 1 kilowatthodina elektřiny … 7,70 Kč

Zahraniční stravné

MFČR stanoví každoročně základní sazby zahraničního stravného v cizí měně – pro rok 2024 činí:

 • 35€ pro Slovensko
 • 40€ pro Rumunsko
 • 45€ pro Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko
 • 50€ pro Francii, Itálii

Paušální částka při práci na dálku

Výši paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku stanovuje vyhláška MPSV č. 397/2023 Sb. ze dne 18.12.2023. Od 1.1.2024 činí výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku 4,50 Kč za každou započatou hodinu práce mimo pracoviště zaměstnavatele.

Srážky ze mzdy

Od 1. 1. 2024 dochází ke snížení (základní) nezabavitelné částky, jakož i hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy (tzv. výpočtové základny), uplatňovaných při exekučních srážkách ze mzdy a obdobných příjmů.

 • životní minimum jednotlivce činí 4 860 Kč a normativní náklady na bydlení činí 14 197 Kč
 • nezabavitelná částka na povinného činí 12 705 Kč (tj. 2/3 z životního minima a normativních nákladů na bydlení)
 • základní nezabavitelná částka na vyživovanou osobu činí 3 176 Kč (tj. 1/4 z částky 12 705 Kč)
 • částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení, činí 28 585,50 Kč (tj. 1,5násobek součtu částky životního minima a normativních nákladů na bydlení)

Zaměstnavatel uplatní nově vypočtené nezabavitelné částky poprvé za výplatní období, do něhož připadne den, od kterého se tyto částky mění, tzn., že nové nezabavitelné částky ovlivní mzdu za měsíc leden 2024, zúčtovanou a vyplacenou v únoru 2024.

(red)