KRAJE

AVE: Nová odpadová legislativa v praxi

K závěru roku patří bilancování. Rok 2021 byl pro nás zvláště výjimečný tím, že vešla v platnost nová odpadová legislativa, na kterou jsme čekali mnoho let. Na místě je tedy zhodnotit – z našeho pohledu – její praktické dopady.

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. byl schválen na poslední chvíli, na sklonku roku 2020. Spousta jeho velmi důležitých paragrafů a ustanovení vešla v platnost hned od 1.1. 2021, a to nebylo vůbec jednoduché. Především zákaz ukládání výmětů z úpravy odděleně soustřeďovaných odpadů na skládky bylo náročné logisticky zvládnout.

Na novou vyhlášku jsme čekali déle, než bylo nutné, nicméně od 7.8. 2021 máme v platnosti novou vyhlášku č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Oba výše zmíněné předpisy mají svá pozitiva i negativa. Jako negativum vidíme, že mohly být propracovanější, mohly více reflektovat provozní potřeby původců, zpracovatelů odpadů a v neposlední řadě i provozovatelů koncových zařízení. Jejich znění je dost obsáhlé, je v nich nejen spoustu nových administrativních povinností, ale např. změna léta zažitých kódů nakládání byla asi zbytečná. Pozitivně naopak vnímáme nastavení jasných pravidel a podmínek pro investování do nových technologií, do nových zpracovatelských zařízení, která zajistí lepší a pro všechny výhodnější nakládání s odpady.

Závěrem tedy nezbývá než říct, že novou legislativu vítáme, a že díky ní dojde k rozvoji nových technologií, které povedou k odklonu odpadů ze skládek ještě před rokem 2030. Zajistí to více volných kapacit na skládkách, které budeme potřebovat ještě dlouhé roky pro odpady, které nelze odstranit jinak než skládkováním.

Přejeme všem, nejen z odpadového prostředí, do nového roku 2022 hlavně hodně zdraví a sil.

Zdeněk Bočan, ředitel oddělení využívání odpadů, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.