MĚSTA

Brno: Proč se firmy připojují k memorandu o snížení emisí?

Město Brno se dlouhodobě zasazuje o čistější ovzduší a tím pádem zdravější životní prostředí pro své obyvatele. V loňském roce například podepsalo vedení města memorandum o dlouhodobé spolupráci na snížení emisí CO2 na svém území, a to nejméně o 40% do roku 2030.
K memorandu se připojily desítky brněnských firem a organizací, které zapracují závazky plynoucí z memoranda do svého běžného chodu a působení. Doporučenými kroky ke snižování produkce emisí je stavět a rekonstruovat s ohledem na co nejnižší budoucí energetickou náročnost budovy, využívat obnovitelné zdroje, využívat nízkoemisní nebo jiné šetrné způsoby dopravy, šetřit spotřebu vody a budovat retenční plochy či nádrže.

Zapojili jsme se i my, firma Magnus Regio mimo jiné vydavatel Moravského hospodářství. „I když se řadíme do kategorie malých firem, daří se nám mimo jiné organizovat velké akce právě na tato klíčová týkající se zlepšování stavu životního prostředí. Ve vztahu k udržitelnému rozvoji se také osobně angažují naši zaměstnanci – tříděním odpadu, účastí na akcích vysazování zeleně v okolí svého bydliště, podporou nemotorové dopravy a dalšími malými kroky ve svém osobním životě, neboť si myslíme, že nemusíme hned změnit svět, stačí začít u sebe a být příkladem,“ míní Magda Slaninová, jednatelka společnosti.

Některým dalším přistupujícím firmám jsme položili dvě otázky:

1) Proč jste se k memorandu připojili?
2) Jaké jsou/budou konkrétní kroky Vaší firmy, abyste přispěli k naplnění cíle (snížení emisí)?

Za Brněnské komunikace odpovídá marketingová specialista a tisková mluvčí Vladimíra Navrátilová.

1) Naše firma (BKOM) v rámci své Integrované politiky řízení managementu jednoznačně deklaruje, že bude využívat všech možností ke snižování negativních environmentálních dopadů a Memorandum o snížení emisí CO2 vnímá jako jednu z těchto možností. Rovněž není možné opomenout aspekt výhodnosti při získávání a předávání informací a zkušeností z již realizovaných projektů od dalších partnerů Memoranda.
Vzhledem k tomu, že pracovní aktivita společnosti je soustředěna na území statutárního města Brna a je tedy na očích veřejnosti, chce BKOM jít příkladem a pozitivně působit na veřejné povědomí o potřebě šetrného přístupu k životnímu prostředí.

2) Ke snižování emisí CO2 podniká BKOM široké spektrum kroků od opatření ke snižování energetické náročnosti až po přípravu vlastních obnovitelných zdrojů. Prvotní pozornost však byla zaměřena na modernizaci a „ekologizaci“ vozového parku, neboť právě v tomto ohledu produkuje BKOM nejvíce přímých emisí CO2. V současné době běží již druhý projekt s tímto zaměřením.
BKOM rovněž realizuje projekty podporující nemotorovou dopravu nejen svých zaměstnanců, ale i široké veřejnosti, např. stojany pro cyklisty nebo samoobslužné servisní cyklostojany (cyklohuby).
Při plánování a přípravě staveb je v BKOM kladen důraz na maximální využití modrozelené infrastruktury, tj. záchyt a využití dešťových vod, zelené střechy a stěny, které zvyšují energetickou efektivnost staveb a zároveň přispívají ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek, a v neposlední řadě mají rovněž pozitivní vliv na pohodu prostředí.

Za ASIO NEW odpovídá jednatel společnosti Ing. Karel Plotěný.

1) Připojili jsme se proto, že naše firemní vize je s memorandem ve shodě. Pro podporu myšlenky udržitelnosti, kterou se snažíme co nejvíce podporovat, je potřebné dělat takovým aktivitám PR.

2) Nejvýznamnější kroky spočívají v nasměrování vývoje k udržitelným technologiím, dále v realizaci konkrétních akcí, kde se recykluje voda a rekuperuje energie, v neposlední řadě i v samotném chování firem ASIO, aktuálně jsme např. instalovali fotovoltaiku na střeše firmy a tuto energii využíváme na pohon vlastních vozidel.

Za SAKO Brno odpovídá předseda představenstva Mgr. Filip Leder.

1) SAKO Brno přistoupilo k memorandu již začátkem minulého roku, neboť přispívat ke snižování uhlíkové stopy v místě našeho působení považujeme za prioritu. Instalujeme moderní technologie a rozvíjíme řešení, která vedou k podpoře udržitelného způsobu života na naší planetě. Naším cílem není jen udržování čistoty města, ale též jeho energetická bezpečnost a soběstačnost. Proto neustále zdokonalujeme náš komplexní systém odpadového hospodářství, podporujeme separaci a recyklaci materiálů, odstraňujeme černé skládky, provozujeme sběrná střediska a odpad, který nelze dále využít, měníme na elektřinu a teplo pro brněnské domácnosti.

2) Již nyní díky činnosti našeho zařízení na energetické využívání odpadu šetříme Brnu nejméně 250 tisíc tun ekvivalentních emisí CO2 ročně. Po výstavbě třetí linky nejenže zvýšíme dodávky energie našemu městu, ale také přineseme dodatečnou úsporu ekvivalentního množství emisí CO2 v hodnotě dalších 150 tisíc tun ročně. V minulém roce jsme spustili provoz unikátního tepelného čerpadla, které dokáže využít odpadního tepla během výroby. Kromě toho jsme instalovali velkokapacitní drtič odpadu – výrazně výkonnější a energeticky úspornější než ten předchozí.
Aktuálně dokončujeme přípravy výstavby automatické třídící linky, zkvalitňující separaci tříděného odpadu a rozjíždíme projekt fotovoltaických systémů na střechách městských budov. Výkon Brněnské sluneční elektrárny by měl dosáhnout 40 MWh, což přinese roční úsporu emisí nejméně v hodnotě nejméně 36 tis. tun CO2.
Projekty a inovace, které SAKO Brno realizuje, přispívají – kromě ekonomických přínosů – ke splnění závazku Memoranda v objemu 25 % z celkového plánu do roku 2030.

Za CTP Invest odpovídá marketingový manažer Jakub Ondroušek.

1) Evropský developer CTP má šetrný přístup k výstavbě v genech již od svého vzniku. Zelení jsme byli už v době, kdy to nebylo moderní, a to nám dává obrovský náskok. Troufnu si říci, že v našem oboru patříme z tohoto úhlu pohledu mezi světovou špičku, v regionu střední a východní Evropy disponujeme nejekologičtějším portfoliem. Spolupracovat na snižování emisí CO2, zvláště v Brně, kde provozujeme několik průmyslových i kancelářských parků, bylo přirozeným a logickým krokem, u kterého jsme nemohli chybět.

2) Na tři stovky budov společnosti CTP již mají potvrzenou prestižní certifikaci BREEAM In-Use na úrovni Very Good nebo Excellence. To znamená, že dlouhodobě investujeme nemalé prostředky i do zpětné úpravy našich nemovitostí, tak aby byly nejen provozně co nejefektivnější, ale aby také co nejméně zatěžovali životní prostředí.

Pokud bychom měli být konkrétní – v rámci výstavby využíváme materiály s nízkou uhlíkovou stopou a certifikované materiály, které jsou šetrné k přírodě v celém svém životním cyklu. Dokážeme také pro budoucí logistické haly používat dřevěné konstrukce nebo recyklovatelný materiál. I nadále hodláme vyhledávat příležitosti, jak zpětně využít existující materiál – třeba v podobě dosloužilé stavby na původním brownfieldu – což se nám právě v Brně daří například na pozemcích po bývalé továrně Zetor či v centru města na Ponávce nebo na Vlněně.

Součástí naší strategie je také vlastnit jeden metr čtvereční lesů za každý metr čtvereční vybudovaného portfolia a podílet se tak na obnově a ochraně původní biologické rozmanitosti lesů. Společnost CTP naposledy koupila zhruba 460 hektarů lesa poblíž města Zlína.

(red)