AktuálněSTÁT

MŽP nabízí 150 milionů korun na výzkum sucha a změny klimatu

Do konce června je otevřená již pátá veřejná soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí v programu Prostředí pro život. Pro výzkumné týmy je připraveno dalších 152 miliónů korun na 32 prioritních cílů, například právě ochrany půdy před erozí. Program vyhlašuje Technologická agentura České republiky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

„V ochraně životního prostředí potřebujeme další výzkum v celé řadě tematických oblastí. Nejen v ochraně půdy a vůbec přírody a krajiny, ale i v takzvané technické ochraně prostředí. Stále větší pozornost věnujeme i společenskovědním aspektům. Zajímá nás například hodnocení příspěvku různých veřejných výdajů na dosahování cílů udržitelného rozvoje nebo pojištění environmentálních rizik zejména ve spojitosti s dopady změny klimatu,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Pátá veřejná soutěž programu Prostředí pro život je otevřena pro podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu. Jeho cílem je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí upřesnilo témata v 32 prioritních výzkumných cílech. Osm z nich je přímo zaměřeno na sucho a další problematiku změny klimatu a další desítka pak nepřímo na dílčí technické a společenské problémy jak adaptace na změnu klimatu, tak na omezování příspěvku ke změně klimatu (mitigace).

Výstupy programu mají pomáhat nejen samotnému ministerstvu, ale i dalším orgánům ochrany životního prostředí na celostátní, krajské i obecní úrovni. V minulosti získal podporu například projekt, který pomáhá snížit množství vzniklého stavebního a demoličního odpadu a také jeho opětovné využití. Další výzkum se zaměřil na praktické možnosti, jak snížit negativní dopady intenzivního zemědělství na včely a čmeláky jako opylovače. Jiný projekt se zase zabýval dopadem možných daní a poplatků na snižování emisí ze silniční dopravy do roku 2030.

Do veřejné soutěže se mohou hlásit jednotliví uchazeči nebo jejich konsorcia. Nemusejí to být jen výzkumné organizace, ale i podniky a neziskové organizace. Důležité je doložit, že výsledky projektu bude některý orgán veřejné správy, případně správce veřejného majetku využívat ve své konkrétní činnosti ve prospěch životního prostředí.

„Výzkum, vývoj a inovace jsou důležité nástroje ochrany životního prostředí, proto se snažíme získat další prostředky do programu Prostředí pro život nejen ze státního rozpočtu, ale například i z evropského Nástroje na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility, RRF) prostřednictvím Národního plánu obnovy České republiky,“ připomíná Jan Kříž, který řídí sekci fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů.

Zájemci o podporu se mohou hlásit s návrhy výzkumných projektů až do 30. června 2021, a to prostřednictví informačního systému ISTA. Zadávací dokumentace včetně formálních náležitostí je zveřejněna na webu TA ČR.

(red)