Aktuálně

Mlsna potvrdil pokutu ve výši 550 milionů korun za nákup vrtulníků

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnešním rozhodnutím potvrdil uložení pokuty ve výši 550 milionů korun pro Ministerstvo obrany ČR za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek při nákupu víceúčelových vrtulníků.  Předseda ÚOHS tak zamítl rozklad podaný zmíněným ministerstvem proti prvostupňovému rozhodnutí z února letošního roku.

Úřad v něm rozhodl, že ministerstvo obrany se dopustilo přestupku tím, že v rozporu se zákonem uzavřelo smlouvu na nákup víceúčelových armádních vrtulníků s vládou Spojených států amerických dříve, než rozhodlo o námitkách italské společnosti Leonardo S.p.A., která je kromě jiného výrobcem armádních vrtulníků. Předseda Mlsna při rozhodování o rozkladu zamítl všechny námitky, které Ministerstvo obrany proti prvoinstančnímu rozhodnutí vzneslo.

„Zadavatel zejména zpochybňoval aktivní legitimaci společnosti Leonardo k podání námitek, dále rozporoval, že by v důsledku jeho postupu došlo k újmě společnosti Leonardo nebo byl ovlivněn výběr dodavatele a konečně požadoval uložení pokuty pouze v symbolické výši,“ uvedl šéf  ÚOHS. 

V rozhodnutí o rozkladu provedl předseda Mlsna drobnou korekci výroku prvostupňového rozhodnutí, když upřesnil, že ministerstvo nedovoleně uzavřelo smlouvu před doručením rozhodnutí o námitkách, nikoliv před rozhodnutím o námitkách, jak bylo původně uvedeno v prvoinstančním rozhodnutí. Již dříve antimonopolní úřad rozhodl o tom, že vzhledem k bezpečnostním zájmům státu v dané věci nelze uložit zákaz plnění smlouvy. Mlsna zároveň připomněl, že pokuty za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek jsou ukládány v poměru k hodnotě zakázky, maximálně mohou dosahovat až 10 procent z ceny zakázky. V uvedeném případě maximální výše pokuty činila téměř 1,5 miliardy korun. Antimonopolní úřad dále musel zohlednit, že české ministerstvo obrany chybuje při zadávání veřejných zakázek opakovaně. Pokuta proto byla uložena ve výši přibližně jedné třetiny možné výše.

Pokutu bude muset ze svého rozpočtu zaplatit Ministerstvo obrany ČR. Daňový poplatník nicméně poškozen nebude, protože pokuta se stane příjmem státního rozpočtu. Nejde však jen o formální přesuny částek v rámci státního rozpočtu – uložení vysoké sankce je pro veřejnost signálem, že zadavatel hrubým způsobem porušuje zákon. Současně se zadavatel musí bez prostředků zaplacených na pokutě ve zbytku rozpočtového období obejít, což pro něj může být citelný problém.

„V neposlední řadě zadavatel může postihnout osoby, které jsou za pochybení přímo odpovědné,“ připomněl předseda Mlsna. Dodal, že zákon o zadávání veřejných zakázek výslovně umožňuje podat námitky proti postupu zadavatele mimo zadávací řízení. Tyto námitky mohou podat i dodavatelé, kteří nesplňují podmínky nastavené postupem mimo zadávací řízení, ale tvrdí, že by mohli veřejnou zakázku plnit v případě odlišného postupu.    

Z rozhodnutí zároveň vyplývá, že zadavatel navíc prokazatelně oslovil navrhovatele v rámci průzkumu trhu pro plnění veřejné zakázky (byť prostřednictvím vlády Italské republiky) a jeho vrtulníky AW-139M pro realizaci veřejné zakázky určitým způsobem zvažoval. Současně z aktivity společnosti Leonardo jasně plyne, že měla o získání veřejné zakázky enormní zájem a právě v nemožnosti se o tuto zakázku ucházet spatřuje újmu na své straně. Její námitky proto nelze považovat za čistě obstrukční, jak tvrdí zadavatel. Ministerstvo obrany mělo povinnost podané námitky řádně vypořádat a smlouvu nemělo uzavírat dříve, než rozhodnutí o námitkách doručilo a než uplynuly všechny příslušné blokační lhůty.

Druhostupňové rozhodnutí s vysokou pokutou pro ministerstvo obrany, které podepsal předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna, nabylo právní moci.

Autor: Kristián Chalupa