AktuálněMĚSTA

Podpojištění se radnice snaží předcházet revizemi smluv

Šest mrtvých, desítky zraněných, Stovky zlikvidovaných domů a tisíce poškozených. S následky řádění tornáda v červnu 2021 se mnozí obyvatelé Hodonínska a Břeclavska potýkají doposud. Smůlu měli i někteří z těch, kteří byli pojištění. Jejich majetek totiž byl podpojištěný. Tedy pojištěný na nižší částku, než byla nutná k navrácení do stavu před katastrofou. Problém podpojištění se přitom týká i některých obcí.

Například některé klienty Direct pojišťovny z řad firem a institucí, kam u ní spadají právě i obce, zachránilo jen to, že škody po tornádu u nich byly relativně malé. „Ani klientům, kteří měli pojistnou částku neaktuální, jsme tak výplatu krátit nemuseli. Ale upozornili jsme je na možné snížení výplaty v případě vyšší škody kvůli podpojištění,“ upozornil Jan Kalousek z Directu.

Podle něj je problém podpojištění častější u malých obcí s koncentrovaným majetkem a neaktuální pojistnou částkou. „U větších je spíše méně častý. Obecní majetky mají často hodně položek rozprostřených na větším území a pojistná částka má být součtem jejich hodnot. Dokud celková hodnota majetku nepřekročí sjednanou pojistnou částku o víc než 10 %, výplatu nekrátíme,“ konstatoval Kalousek.

Představitelé měst a obcí, které Moravské Hospodářství oslovilo, většinou změny v pojištění po jihomoravské katastrofě nedělali a považují své pojištění za dostačující. Nicméně na tornádo reagovaly například Šumperk či Žďár nad Sázavou. „Při revizi smluv v roce 2022 jsme zdvojnásobili limit pojistného plnění,“ přiblížila žďárská mluvčí Blanka Sobolová.

Všichni se shodli na tom, že dělají pravidelně revize a aktualizace pojištění a i díky tomu zatím při pojistné události na problém podpojištění nenarazili.

Za to je pochválil i Kalousek z Directu. „Díky aktivitě pojišťovacích zprostředkovatelů vidíme, že se smlouvy aktualizují poměrně pravidelně a správně. Pojištění větších obcí se řeší veřejnou zakázkou, a tak aktualizace vyplyne s novým zadáním pojistného programu,“ popsal.

Anketa: Nehrozí podpojištění obecního majetku?

Odborníci doporučují navyšovat pojistné částky jednou za tři roky, pokud nepanuje extrémní inflace. „Ale i další údaje, pokud se na ně pojišťovna ptala při sjednání, je dobré aktualizovat. Od technických jako vybudování protipovodňových zábran po administrativní, třeba počet obyvatel,“ poradil Kalousek.

Pojišťovny se problémům s případným podpojištěním snaží i aktivně předejít. „Individuálně řešíme hrozící významné podpojištění s klienty a jejich pojišťovacími zprostředkovateli zpravidla každý rok, když se pojištění obnovuje,“ uvedl Kalousek.

Otázky

Moravské Hospodářství oslovilo představitele měst s následujícími anketními otázkami týkajícími se problematiky podpojištění:

1. Reagovali jste nějak na situaci po tornádu změnami pojištění obecního majetku?

2. Děláte pravidelné revize pojistných smluv, případně jejich aktualizace? Jak často?

3. Přihodila se vám někdy v minulosti pojistná událost, při které se projevilo podpojištění na obecním majetku?

Jejich odpovědi si můžete přečíst v následujících řádcích.

Jana Müllerová, vedoucí odboru správy majetku, Šlapanice

1. Ne, pojištění jsme měli v pořádku.

2. Ano, revize děláme pravidelně, každý rok.

3. Ne.

Radka Štědrá, tisková mluvčí, Olomouc

1. Ne

2. Město Olomouc spolupracuje s pojišťovacím makléřem, který provádí permanentní revizi pojistných smluv, především v souvislosti s legislativními, popřípadě jakýmikoli jinými změnami.

3. Ne.

Gabriela Pokorná, tisková mluvčí, Ostrava

1. Nebylo zapotřebí. Město mělo proti živelným katastrofám pojištěn svůj majetek dostatečně.

2. Revizi smluv provádíme na každoroční bázi.

3. U majetkových škod se nám nic takového nestalo.

Kateřina Malá, referent pro vnější komunikaci a média, Hradec Králové

1. Ne, nebylo třeba.

2. Ano. V případě potřeby pojištění nového či rekonstruovaného majetku, popřípadě k výročí pojistné smlouvy. Pojistné smlouvy jsou ve správě pojistného makléře, který upozorňuje na rizika, jsou s ním konzultovány potřeby a veškerá nastavení pojistných smluv.

3. Nepřihodila.

Jan Pášma, tiskový mluvčí, Uherské Hradiště

1. Město Uherské Hradiště má pojištěn veškerý majetek kromě pozemků,  a to včetně poměrně řídkých jevů, jako je například tornádo.

2. Město má uzavřenou novou pojistnou smlouvu, platnou od 1. 12. 2023. Tato smlouva obsahuje aktuální ceny majetku. Pokud by v budoucnu docházelo k významnějším pohybům cen, má město možnost provádět aktualizace dle potřeby – dle zkušeností z posledních let k tomu může docházet každý 1 – 2 roky.

3. Událost, při které by se projevilo podpojištění na majetku města, se nepřihodila.

Radovan Daněk, vedoucí tiskového oddělení, Jihlava

1. Ne, město Jihlava má stejnou strategii.

2. Ano, revizi děláme jednou za 3 roky.

3. Jelikož město Jihlava nemá sjednané pojištění nemovitostí, ale pojistný fond, s touto situací jsme se nesetkali.

Martin Kůs, redaktor tiskového oddělení, Opava

1. Statutární město Opava má uzavřenu pojistnou smlouvu pojištění majetku a odpovědnosti u společnosti Allianz pojišťovna. Součástí živelního pojištění je i pojištění pro případ poškození věci vichřicí a krupobitím. Nebylo třeba měnit či doplňovat pojistnou smlouvu.

2. Aktualizace pojistných smluv včetně přepočtu pojistných hodnot je prováděna pravidelně jednou ročně, vždy ke konci pojistného období.

3. Aktualizace pojistných hodnot je prováděna pravidelně jednou ročně a v pojistné smlouvě bylo dohodnuto ustanovení o 15% toleranci navýšení pojistných hodnot. Vzhledem k těmto faktům nebylo třeba takovou situaci řešit.

Radim Jelínek, vedoucí odboru Kancelář primátora, Pardubice

1. Nereagovali. Pojistná smlouva je dostatečně nastavena s ohledem na rozsah sjednaných pojistných nebezpečí i s ohledem na výši pojistných částek a limitů plnění.

2. Společně s makléřskou společností se provádí pravidelná revize pojistných smluv – výše pojistných částek, limitů plnění a pojistných rizik. Aktualizace majetku (movitého a nemovitého) je vypracovávána dle požadavků správců majetku – připojištění nového majetku, odpojištění majetku, zhodnocení majetku.

3. Nepřihodila, pojistné částky se pravidelně navyšují s ohledem na růst cen stavebních prací, inflaci, a tak dále.

Bohuslav Vondruška, vedoucí Oddělení kultury a vnějších vztahů, Šumperk

1. Ano, lesy jsou pojištěny na vichřici a krupobití na 50 milionů a obecní majetek bez lesů na 200 milionů korun na vichřici a krupobití. Tyto částky jsou aktualizovány vždy k novému výběrovému řízení.

2. Ano. Smlouvy máme sjednány na dobu určitou a činíme před uplynutím platnosti smluv výběrové řízení (dle zákona o veřejných zakázkách, případně poptávkové řízení u veřejných zakázek malého rozsahu – například každé 3 roky), případně činíme revize/aktualizace smluv dle aktuálních potřeb.

3. Nepřihodila.

Filip Poňuchálek, tiskový mluvčí, Brno

1.Statutární město Brno, tedy Magistrát města Brna, řeší většinu škod na majetku z takzvaného Fondu krytí škod, který disponuje rezervou ve výši 200 milionů korun. Komerčně je majetek pojišťován pouze ve výjimečných případech.

2.Zatím jsme neřešili škodní událost, která by Fond krytí škod zásadně zatížila.

3.Městské části řeší pojištění svěřeného majetku samostatně, přičemž řada z nich namísto komerčního pojištění využívá Fond krytí škod.

Tomáš Melzer, tiskový mluvčí, Zlín

1. V přímé souvislosti na tornádo jsme změny pojistné smlouvy nedělali, jelikož pojištění je vysoutěženo v rámci veřejné zakázky (na dobu dvou, tří, max. čtyř let). Náš aktuální stav majetku je proto promítán do zadávací dokumentace. Ovšem s ohledem na čím dál častější výskyt těchto jevů na území České republiky (silných bouří, krupobití, případně tornád) a vyšší cenové hladiny jsme při poslední veřejné zakázce pracovali mimo jiné i s tímto rizikem a limit pro případné odškodnění jsme navýšili.

2. Ano, pravidelná kompletní revize a aktualizace pojistného programu je prováděna v rámci přípravných prací veřejné zakázky. Dále v průběhu pojistného období se při změně majetku uzavírají dodatky, kterými je hodnota majetku aktualizována.

3. Nepřihodila.

Jana Gáborová, vedoucí oddělení vnějších vztahů, Prostějov

1. Bezprostředně ne.  Riziko podpojištění majetku jsme začali řešit na počátku roku 2022.

2. Ano, revizi pojistné smlouvy provádíme ve spolupráci s poradcem, který má na starosti komplexní správu pojistné smlouvy, včetně sledování a kontroly lhůt k revizi pojistné smlouvy. K poslední aktualizaci pojistné smlouvy došlo v roce 2022 z důvodu nepředvídatelného nárůstu cen stavebních materiálů a prací, což mělo vliv na pojistnou hodnotu a pojistnou částku.

3.  Ne.

Blanka Sobolová, tisková mluvčí, Žďár nad Sázavou

1. Ano, při revizi smluv v roce 2022 jsme zdvojnásobili limit pojistného plnění.

2. Ano, malé revize ve smyslu úprav hodnoty majetku (zařazení vyřazení  a podobně) děláme dvakrát ročně. Kompletní revizi přecenění pojištěného majetku, přehodnocení všech pojistných limitů a dalších parametrů smlouvy děláme vždy před vypsáním nového VZ poslední v roce 2022 další v roce 2026.  

3. Ne.