AKCE

Moravské obce a města: Konec vodního blahobytu se přiblížil, přístup k vodě se musí změnit

Hospodaření s omezenými vodními zdroji, protipovodňové úpravy či adaptace na změnu klimatu a možnosti dotační podpory těchto projektů. To byla hlavní témata akce Moravské obce a města. Setkání u kulatého stolu, na které přijeli diskutovat zástupci s odborníky v daných oblastech, pořádala již tradičně společnost Magnus Regio. Akce se konala za podpory statutárního města Brna a pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Problém nedostatku vody opět vyvstává. Roční úhrn srážek zůstává až na výkyvy stejný, problém je však v delším vegetačním období. „Dlouhodobý trend ukazuje, že se vlivem globálního oteplování prodlužuje vegetační období, srážky zůstávají na víceméně stejných hodnotách. Rostliny však spotřebovávají mnohem větší množství vody, zvyšuje se evapotranspirace. Stále méně vody tak odtéká do podzemí a stavy podzemních vod se snižují,“ uvedl Ing. Antonín Tůma z Povodí Moravy.

Ing. Antonín Tůma z Povodí Moravy

Řešení nabízí koncepční pohled

„Dále jsou problematické vysychající tůně a rybníky, suché stromy či tepelné ostrovy sužující zástavbu a rozbíjející malý vodní cyklus. V obcích pak vznikají škody po přívalových deštích,” uvedl Mgr. Jan Oprchal z partnerské společnosti Geotest, s tím, že řešení se nabízí v širším pohledu na zadržování vody v krajině. „Mnohdy nejsou potřeba rozsáhlé projekty. Efektivnější mohou být menší úpravy ovšem provedené s ohledem na vodohospodářskou koncepci celého katastru obce.”

Mgr. Jan Oprchal z partnerské společnosti Geotest

Obdobný názor na problematiku má další partnerská společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba (VRV). „Naše společnost nabízí koncepční řešení nakládání a hospodaření s dešťovými vodami  a aplikace principů modro-zelené infrastruktury, tudíž řešení vody, krajiny a technické infrastruktury jako jeden celek. Přináší tím podmínky efektivní jak investičních tak provozních nákladů ve vazbě na získání dotačního spolufinancování,“ uvedl Ing. Martin Dufek z firmy VRV.

Hledání optimálních řešení odkanalizování obcí bylo tématem Karla Plotěného, jednatele partnerské firmy Asio. „V dnešní době se stále častěji používá centralizované odvádění odpadních vod, tzn. Do jedné společné čistírny odpadních vod. Samozřejmě čím budeme řešit menší obce, stává se tento systém zbytečně finančně nákladný a neudržitelný. Vyvstává tedy otázka, jak řešit odkanalizování těchto území. Nabízí se tedy decentralizované řešení pomocí domácích čistíren.“

Nábřeží Svratky se mění

Velký projekt v přímo v Brně týkající se protipovodňových opatření na řece Svratce představil Ing. Radim Vítek z Kanceláře architekta města Brna (KAM Brno).

„Protipovodňová opatření započala na počátku letošního roku, nicméně samotná příprava projektu sahá až do roku 2009. V té době byla původně stanovena celková koncepce pro město Brno. Realizace v prvním úseku bude ukončena přibližně v roce 2023,“ uvedl Radim Vítek. Opatření jsou koncipována jako přírodě blízká. „Snažíme se v co největší možné míře rozvolňovat koryto toku a přibližovat vodu lidem a naopak. Vzniknou zde nejrůznější litorální pásma, kde bude mít voda možnost se rozlévat. Na základě těchto principů bude realizováno více úseků. Vzniknou nové povodňové parky,“ informoval Vítek.

Ing. Radim Vítek z Kanceláře architekta města Brna

Protipovodňově úpravy přinesou Brnu hned několik benefitů. Vedle funkce rekreační je to hlavně ochrana území před vodou a možnost dalšího rozvoje města. „Realizace prvních dvou etap budou mít vliv především na ochranu stávající zástavby města proti účinkům stoleté vody. Navazující etapy směrem na jih jsou klíčové pro ochranu nových rozvojových ploch. Díky realizaci protipovodňových úprav bude v těchto lokalitách možná další výstavba,“ vysvětlil Radim Vítek.

Možnosti dotací od státu i kraje

Mgr. Martin Kubica, ředitel sekce Státního fondu životního prostředí ČR představil možnosti financování projektů souvisejících s nakládáním s vodou. Týkat se mohou třeba realizace nových nebo posílení stávajících zdrojů pitné vody či zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody.

Lukáš Dubec, první náměstek hejtmana JMK prezentoval krajské dotační programy. „Co se týká hospodaření s vodou, Jihomoravský kraj vypisuje dva tituly. Jeden se zaměřuje na vodohospodářskou infrastrukturu. To znamená vodovody, kanalizace, čističky odpadních vod včetně projektových dokumentací. Druhý je zaměřen na adaptaci na klimatickou změnu, kdy je možné získat prostředky na realizaci projektů na zadržování vody v krajině, kupříkladu na tůně či mokřady, stejně tak je možné žádat na výsadbu zeleně, opět také na projektové dokumentace včetně koncepčních dokumentů.“

(fuk)